Organizace školního roku 2018/ 2019

Zahájení školního roku  2018/2019: pondělí 3. září 2018

Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

Vánoční prázdniny: zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019

Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny: 18. února - 24. února 2019

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019

Hlavní prázdniny: od pondělí 1. července 2019 až pátek 30. srpna 2019. Vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2018.

Zdroj: www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku

 

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro rok 2018/2019

 Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 01. 04. do 30. 04. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

§36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 01. 01. 2017   

                                                                                                          

Kritéria přijímání žáků do prvního ročníku ZŠ

Přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy.

 

Datum zápisu:

  8. 04. 2019 – ZŠ Běžecká 2055

  9. 04. 2019- pracoviště B. Němcové 1784

Čas:

14, 00 hod. – 17, 00 hod.

Dodatečný zápis proběhne na ZŠ Běžecká dne 23. 04. 2019 v době od 14,00 do 15, 00 hod.

Zákonný zástupce si k zápisu přinese rodný list dítěte.

 

Odklad povinné školní docházky

Není - li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst., odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

Źádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 01. 01. 2017             

 

 

Informace pro zákonné zástupce.

 • škola vyučuje v českém jazyce

 • škola nabízí od třetí třídy výuku anglického a německého jazyka

 • zákonný zástupce může požádat o odklad povinné školní docházky

 • nerovnoměrný vývoj lze vyrovnat docházkou do přípravné třídy nebo docházkou do mateřské školy

 • škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • škola poskytuje potřebná podpůrná opatření dle zpráv PPP a SPC

 • škola vzdělává žáky v případě potřeby dle IVP

   

Jak můžete pomoci svým dětem.

 • věnujte svým dětem soustředěnou pozornost

 • vyprávějte dítěti a čtěte mu

 • pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi

 • rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, rostli a zvířat

 • vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojujte

 • upevňujte prostorovou orientaci- pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, vpřed, za

 • dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování

 • trénujte změny denního režimu související s docházkou do školy

 • vytvářejte sociální situace, kdy se učí dítě jednat s jinými lidmi

   

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novina/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 

 

 

 

ZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ SokolovZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ SokolovZŠ Sokolov
ZŠ SokolovZŠ Sokolov

ŘEDITELKA ŠKOLY:

Mgr. Lada Jelašičová
Tel.: 352 621 321
mobil: 775 298 171       datová schránka: fmenajz                                                                                                                                                                                                  

 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(Běžecká):

Mgr. Dagmar Kucharičová
Telefon: 352 621 321

SEKRETÁŘKA

(Běžecká):

Iveta Veselá
Telefon: 352 621 321
mobil: 727 815 830

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(B. Němcové):

Mgr. Ingeborg Marková
Telefon: 359 808 505

SEKRETÁŘKA

(B.Němcové):

Pavlína Nová
Telefon: 359 808 505
mobil: 727 815 831

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(Běžecká):

Jana Hamplová
Telefon: 352 627 012
mobil: 736 752 170

ŠKOLNÍ JÍDELNA
(B. Němcové):

Vodičková Eva
Telefon: 359 808 519
mobil 727 815 832

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(Běžecká):

Danuše Jirátová
Telefon: 352 625 700

ŠKOLNÍ DRUŽINA
(B. Němcové):

Jana Černá
Telefon: 359 808 518