Partneři
Kotva
Logo školy
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Základní info

Vloženo: 12.10.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 438679x | Upraveno: 8.5.2024 | Upravil: Jitka Vaidišová

Z Á K L A D N Í  Š K O L A  S O K O L O V, B Ě Ž E C K Á  2 0 5 5

 

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání

ve školním roce 2024/2025

 

Základní škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 (dále jen „základní škola“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona oznamuje zveřejněním seznamu rozhodnutí, kterými přijala uchazeče uvedené pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání za oznámená.

 

Budova Běžecká

1.

1

přijat

16.

16

přijat

31.

31

přijat

2.

2

přijat

17.

17

přijat

32.

32

přijat

3.

3

přijat

18.

18

přijat

33.

33

přijat

4.

4

přijat

19.

19

přijat

34.

35

přijat

5.

5

přijat

20.

20

přijat

35.

36

přijat

6.

6

přijat

21.

21

přijat

36.

37

přijat

7.

7

přijat

22.

22

přijat

37.

38

přijat

8.

8

přijat

23.

23

přijat

38.

39

přijat

9.

9

přijat

24.

24

přijat

39.

40

přijat

10.

10

přijat

25.

25

přijat

40.

41

přijat

11.

11

přijat

26.

26

přijat

41.

43

přijat

12.

12

přijat

27.

27

přijat

42.

45

přijat

13.

13

přijat

28.

28

přijat

43.

P1

přijat

14.

14

přijat

29.

29

přijat

44.

P2

přijat

15.

15

přijat

30.

30

přijat

45.

S1

přijat

 

 

Budova B. Němcové

1.

B1

přijat

13.

B14

přijat

2.

B2

přijat

14.

B15

přijat

3.

B3

přijat

15.

B16

přijat

4.

B4

přijat

16.

B17

přijat

5.

B5

přijat

17.

B18

přijat

6.

B6

přijat

18.

B19

přijat

7.

B7

přijat

19.

B20

přijat

8.

B9

přijat

20.

B21

přijat

9.

B10

přijat

21.

B22

přijat

10.

B11

přijat

22.

B23

přijat

11.

B12

přijat

23.

B24

přijat

12.

B13

přijat

24.

B25

přijat

 

P o u č e n í:

V souladu s ustanoveními § 81 a násl. správního řádu a § 183 odst. odst. 2 a 4 školského zákona může uchazeč proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výše uvedeného seznamu přijatých uchazečů; prvním dnem lhůty je den následující po dni zveřejnění tohoto seznamu. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směruje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

 

 

V Sokolově, dne 11. 4. 2024        Mgr. Lada Jelašičová, ředitelka  školy

 

 

 

Název: Základní škola Sokolov, Běžecká 2055

 

Ředitelka školy: Mgr. Lada Jelašičová - zs5sokolov@volny.cz

                                                                

 

Adresa: Základní škola Sokolov,Běžecká 2055
  Běžecká 2055
  35601 Sokolov
  Telefon: 352 621 321
  Datová schránka: fmenajz          OVM

 

Zástupce ředitele: Mgr. Dagmar Kucharičová - D.Kucharicova@seznam.cz

                                tel. 606 304 915

 

Výchovný poradce:  Mgr. Dagmar Kucharičová

Výchovný poradce pro speciální a praktické třídy: Mgr. Radka Ševicová

 

 

Sekretářka: Iveta Veselá - sekretariat@zs-sokolov.cz

                                              tel. číslo: 727 815 830

Počet tříd: 18

 

 

Adresa: Základní škola Sokolov,Běžecká 2055
  pracoviště Boženy Němcové 1784
  35601 Sokolov
  Telefon: 359 808 505

 

Zástupce ředitele: Mgr. Ingeborg Marková - ingeborg.markova@zs-sokolov.cz

                                                                          tel. číslo: 359 808 503

 

Výchovný poradce: Mgr. Anna Podušková - tel. číslo: 359 808 515

Sekretářka: Pavlína Nová

Počet tříd: 13

Zaměření: Rozšířená výuka tělesné výchovy - lehká atletika

 

IČO: 69459924

DIČ: CZ69459924

RED: 615800386

 

 

Výuka probíhá podle ŠVP:

1. - 9. ročník

ŠVP ZV "Každý po svém, ale spolu", č. j. 527/2019 ze dne 1. 9. 2019, aktualizovaná verze k 1. 9. 2021

 

Třídy dle § 16  1. – 9. ročník

ŠVP ZV "Každý po svém, ale spolu", č. j. 527/2019 ze dne 1. 9. 2019, aktualizovaná verze k 1. 9. 2021

 

Speciální třídy

ŠVP ZŠS Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením. “Škola do života, život do školy“ C, č. j. 365/2010 Díl 1, č. j. 638/2017 ze dne 1. 9. 2017, Díl 2

 

 

Směrnice o ochraně oznamovatelů (WHISTLEBOWLING):

PDF souborZDE  otevřít (Velikost: 1.69 MB)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.